خوش آمديد
بیمز :https://rozup.ir/view/3565698/600x300 (3).png

فعالسازی بسته اینترنتی همراه اول

مشترکان همراه اول با شمارگیری کد دستوری #113*100* می توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت ازاد را غیر فعال کنند .

فعالسازی بسته اینترنت

100#*

  فعالسازی اینترنت تعرفه آزاد

114#*100*