خوش آمديد

تعبیر خواب انگور


انواع تعبیر خواب انگور
خواب انگور بیشتر بـه موفقیت تعبیر شده اسـت، این موفقیت می‌تواند کاری باشد، تحصیلی باشد، یا موفقیت دریک ماجرای عاشقانه. بسته بـه نوع خواب و مکانی کـه در آن قرار داشته اید این تعابیر میتوانند تغییر کنند، امروز تمام تعابیر مربوط بـه خواب انگور از مشهور ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

کارل گوستاو یونگ

دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت اسـت. در پایان، سخت کوشی شـما، پاسخ داده خواهد شد و شـما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این اسـت کـه بـه جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد. خواب دیدن این کـه شـما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.


دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه تاک نمادی از رابطه اي چسبنده اسـت. شاید شـما حس می کنید کـه گیر کرده‌اید و بـه دنبال رها شدن هستید. احساسات شـما میتواند جلوی شـما را بگیرد. دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت اسـت. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی اسـت.

 


انگور قرمز

ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش قرمز اسـت، عزت و مقام می باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز میخوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.


 


حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسی ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.


 


انگور سفید

ابن سیرین می گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.


 


حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

تعبیرش این اسـت کـه بیشتر از انچه کـه امید داری بـه نعمت و خیر دنیا می رسي، ولی اگر فصلش نباشد، ممکن اسـت حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن اسـت تعبیرش مال و اموال باشد.


 


امام صادق «ع» می‌فرمایند:

چـه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چـه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:

فرزند نیک

علم فرائض دینی

مال حلال.


 

انگورسیاه

ابن سیرین می گوید: تعبیر انگوری کـه ظاهرش سیاه اسـت، غم و اندوه میباشد.


 


حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی کـه ازآن می خوري دچار غم و اندوه می شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این اسـت کـه دچار بیم و ترس خواهی شد.


 

بعضی از تعبیرگران نیز میگویند:

بـه تعداد هر دانۀ انگوری کـه خورده‌اي، بـه تـو چوب یا تازیانه میزنند.

 


لوک اویتنهاو میگوید:

خوردن انگور، نشانه تب مختصر اسـت.

چیدن آن جدایی غیر منتظره

انگور سفید یعنی شادمانی

انگور سیاه یعنی غصه

 


رسیدن بـه هدف

دیدن انگور یعنی شـما بـه هدفتان خواهید رسید. اگر کسی بشما انگور بدهد یعنی آشنایی‌هاي تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.


 


تعبیر خواب فشردن انگور

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی روی معصر چوبی انگور می‌فشاری، بـه «پادشاهی» ظالم خدمت می کني و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه پادشاهی دیندار خدمت می کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این اسـت کـه بـه سلطان پرهیبتی خدمت میکنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، بـه زن بزرگی خدمت می کنی، یا اگر کاسه باشد، بـه آدم خسیسی خدمت می کنی.


اگر در خدمت سلطان هستی ودر خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، تـو و اهل و عیالت در خدمت سلطان بـه سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت سلطان نیستی، مردی باعث می شود کـه کاری بـه دست آوری.


 


امام صادق «ع»

تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

مال با خیر و برکت

فراخی و زیادی نعمت

در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری


 


همان طور کـه در قرآن کریم آمده:

عَامٌ فِیهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ يَعْصِرُونَ

در آن سال مردم عصیر میگیرند.


 


تعبیر خواب خوشه انگور

اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، بشما شادی و ثروتی خواهد رسید کـه برای رسیدن بـه آن احتیاج بـه سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت. اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور شـما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شـما کمتر خواهد بود.


اگر خواب ببینید کـه خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شـما افتاد، یا پرنده اي خوشه را چید و بر سر شـما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شـما خواهد شد و از جاییکه انتظار ندارید بشما شادکامی خواهد رسید.

 


تعبیر خواب خوشه انگور

دیدن انگور در خواب بـه رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر میشود. اگر خواب ببنید کـه صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی بشما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری کـه میخورید پوست نازکی داشته باشد، بـه سهولت و بـه اسانی بـه ثروت میرسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن بـه آن مال و ثروت کمی سخت تر اسـت.


اگر انگوری کـه میخورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید بـه خوشه انگوری کـه دارید آفت نشسته اسـت، کسانی بـه ثروت و مال شـما طمع دارند و قصد دارند موذیانه بشما آسیب مالی برسانند. اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را میگیرید، ثروتی بشما میرسد کـه شـما را بسیار خرسند خواهد کرد.


اگر ببینید کـه بـه کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین میدهید، خیر شـما بـه کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش بـه کسی بدهید، آن شخص از جانب شـما حرف بدی خواهد شنید. اگر انگور پوست کلفت بـه کسی بدهید، مالی رابه زور و خلاف میل خود بـه آن شخص خواهید بخشید کـه آن شخص بـه اسانی نمیتواند بـه آن ثروت دست یابد. یا آن شخص بـه ثروتی بـه سختی و مشقت خواهد رسید.


 


تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید کـه از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها رابه کسی می‌بخشید، از شـما خیر و منفعتی بـه دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری بشما گفت انگورهای باغ مـن را برای خودت بچین، بـه ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.


اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت بشما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران بـه ثروت برسند، خود شـما بـه مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن بـه سختی تعبیر میشود. دراین صورت بهتر اسـت با صدقه رفع سختی کنید.


 


تعبیر خواب انگور یاقوتی

انگور یاقوتی در خواب، رسیدن بـه ثروتی اسـت کـه باعث شادکامی شـما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر بـه امور جزیی و کوچک مربوط میشود؛ همانطورکه دانه‌هاي انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید کـه لابه لای انگور یاقوتی شـما عنکبوت خانه کرده، دیگران بـه حقوق و مال و ثروت شـما چشم طمع دوخته‌اند.


اگر شاخه‌هاي انگور یاقوتی کـه در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور بشما خواهد رسید. اما اگر تک و توک بـه شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی بشما خواهد رسید کـه صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شـما از رسیدن بـه آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.


 


تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر خواب ببینید کـه از یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت انگور گرفتید، بـه آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید کـه او از شـما انگور گرفت، بهتر اسـت صدقه دهید چون احتمالاً با از دست دادن مقداری از مال خود روبه‌رو خواهید شد کـه اندازه آن بـه نسبت انگوری کـه بـه مرده داده‌اید، متناسب اسـت.


اگر خواب ببینید کـه کنار یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت نشسته‌اید و او بشما گفت کـه بـه مـن انگور بده، اما شـما در خواب بـه او انگور ندادید، آن شخص کـه مرده از شـما خیرات میـــخواهد و انتظار دارد کـه از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده اي با زور از شـما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.


 


تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید کـه در باغ انگوری قدم می زنید کـه متعلق بشما نیست، خبر هـای خوشی از اطرافیانتان بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی بشما خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه کسی از باغ انگور شـما دزدی میکند، کسی بـه مال شـما آشکارا چشم طمع دارد.


اگر خواب ببینید کـه شـما بعنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول بکار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا بشما نمیدهند، دیگران بـه واسطه شـما بـه ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید کـه دیگری بـه واسطه عملی کـه از شـما سرخواهد زد، بـه شادکامی برسد.


اگر ببینید کـه باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آن‌ها را میخورند، دشمنانی داری کـه موزیانه بـه ثروت شـما چشم دوخته‌اند. اگر خواب ببینید کـه با آرامش و شادی دریک باغ زیبای انگور راه میروید و از انگورها می‌چینید و می خورید، زندگی شـما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق بـه خودتان باشد، بـه نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.


 


 


تعابیر بیشتر درمورد خواب انگور

اگر مردی خواب انگور ببیند، تعبیر آن اسـت کـه او جفت روحی خودرا پیدا میکند، از رفت و آمد با او بسیار شاد و مسرور می شود و مثل یک کودک شاد و خوشحال خواهد بود. اگر شـما مرد جوان و مجردی هستید و خواب انگور ببینید، تعبیر آن اسـت کـه جفت روحی خودرا در چند ماه آینده پیدا می کنید. پیروزی و شادی هم از دیگر تعابیر این خواب هستند. این رابطه تعادل احساسی بسیار خوبی برایتان بـه همراه می‌آورد.


 


تعبیر خواب غوره

غوره‌هاي نرسیده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه بزودی وادار میشوید تصمیمی پیچیده و سخت بگیرید. باید خوب فکر کنید تا هیچ اشتباهی در تصمیم‌گیری خود نکنید.


دیدن غوره در خواب نمادی از عذاب و شکنجه روحی اسـت. بزودی وادار می شوید تصمیمی پیچیده اما حیاتی بگیرید. بار سنگینی را بر دوشتان احساس خواهید کرد. نگران نشوید. شـما بـه آرامی اینبار را بر دوش می کشید و این ماجرا بـه نفع شـما بـه اتمام میرسد.


 


تعبیر خواب درخت مو بدون انگور

دیدن درخت مو بدون انگور در خواب بـه این معناست کـه اوضاع مالی شـما خراب می شود و ضرر و زیان بسیاری را متحمل می شوید. دیدن درخت انگور بدون انگور گویای آن اسـت کـه شـما باید مراقب هزینه‌هاي خودتان باشید. باید عده اي از مخارج خودرا کاهش دهید زیرا در چند ماه آینده از سود مالی خبری نخواهد بود.


 


تعبیر خواب انگور چیده شده

دیدن انگور چیده شده در خواب نشان میدهد کـه آرزوهای شـما بـه حقیقت تبدیل میشود، در رابطه عاشقانه خود خوشحال خواهید بودو موفقیت کاری بـه‌دست می‌آورید.


انگور چیده شده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه عده اي از آرزوهای شـما در زندگی شخصی تان محقق خواهد شد. رویاهای شـما ناگهان بـه واقعیت تبدیل می شوند و شـما از چگونگی بـه وقوع پیوستن آن ها کاملا حیرت می کنید. انچه کـه رخ می دهد شـما را کاملا حيرت زده خواهد کرد.


 


تعبیر خواب تاکستانی انبوه

دیدن درختان انگور زیاد و غوره‌هاي درشت در خواب از پول و درآمد و ثروت خبر میدهد. اگر در خواب درختان تاک بسیار بزرگ با انگور فراوان روی انها ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی بسیار ثروتمند می شوید. برخی اوقات این خواب بـه این معناست کـه چیزی بسیار ارزشمند و گرانبها بـه ارث می رسد و ثروت فراوانی بـه‌دست می‌آورید.


 


تعبیر خواب تاکستانی خشکیده

دیدن تاکستانی خشکیده و بی‌برگ در خواب نمادی از فقر اسـت. شاخه‌هاي بدون برگ درخت مو تعبیر آن اسـت کـه از شـما دزدی میشود. شاخه‌هاي تاک با انگورهای رسیده از بالا رفتن رتبه و درجه شـما خبر میدهد.


 


تعبیر خواب دیدن انگور قرمز

انگور قرمز در خواب نمادی از بهت و حیرت اسـت. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه اوضاع زندگی جنسی شـما بـه سرعت تغییر می کند. میشود گفت ماجراهای زیادی در انتظارتان اسـت.


 


تعبیر خواب انگور در دهان گذاشتن

اگر در خواب ببینید کـه کسی انگور در دهان شـما می گذارد، تعبیر آن اسـت کـه باید منتظر دوستان جدید و روابطی عاشقانه باشید.


 


تعبیر خواب چیدن خوشه‌ های انگور

خوشه‌هاي چیده شده انگور نمادی از قدرت جایگاه اجتماعی شـما اسـت. اگر شـما خودتان خوشه انگور را بچینید، بـه این معناست کـه اتفاقی خوشایند و غیرمنتظره در زندگی شـما رخ می دهد. شاید یک جدایی موفق زندگی شـما را در مسیری بهتر قرار بدهد.


 

تعبیر خواب خوردن انگور با خوشه

اگر دختری در خواب ببیند کـه انگور را از خوشه میخورد، تعبیر آن اسـت کـه فرد جدیدی عاشق او می شود یا حتی خواستگارهایی از راه میرسند.


 

تعبیر خواب انگور ترش

انگور ترش در خواب نشانه مشکلات کوچک و جزئی اسـت.


 


تعبیر خواب دیدن انگور تازه

اگر در خواب انگور تازه ببینید، تعبیر آن اسـت کـه هیچ مانع غیر قابل عبوری در مسیرتان وجود ندارد.

 


تعبیر خواب کشمش

دیدن کشمش در خواب از مشکلات کاری خبر می دهد. اگر ببینید کـه بـه کسی کشمش تعارف می کنید، تعبیر آن خشم و اندوه اسـت.

 

نظرات خود را در مورد این مطلب با ما در میان بگذارید:

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

نظرات بازدید کنندگان محترم :